Close

בית ש

תוספת לבית מגורים קיים משנות ה-50 בהרי ירושלים. על-מנת להוסיף שטחים לבית הקיים תוך פגיעה מינימלית בו, תוכננו שתי קופסאות צמודות לדופן המבנה. הרעיון היה לייצר הפרדה ברורה ומזוהה בין החדש לישן, תוך הבנה של חשיבות הבית ההיסטורי ושמירה על הפרופורציות הקיימות.

שטח המגרש: 1,185 מ"ר
שטח הפרויקט: כ-150 מ"ר
שלב: הושלם

Previous Project Next Project